×

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwanych dalej „dane”).

TopDizajn s.r.o. Karpatské námestie 10, 831 06 Bratysława, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bratysława 1, wydział sro pod numerem 100146/B, Org: 47 876 051 (zwana dalej „administrator”).

Przestrzegamy przepisów, dlatego też ochrona Twoich danych jest dla nas naprawdę istotna. Dane przetwarzamy zgodnie z poniższymi warunkami.

Udzielając administratorowi zgody na przetwarzanie danych w naszym sklepie internetowym, wyrażasz obowiązujące i dobrowolne przyzwolenie jako konkretny, świadomy i jednoznaczny wyraz woli podmiotu danych (kupującego) w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz na mocy ustawy nr 18/2018 Dz. U., z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ochrony danych osobowych zmieniającej i uzupełniającej pewne ustawy, z późniejszymi zmianami (zwana dalej „RODO i USTAWA”).2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Jeżeli dostarczyłeś nam danych, będą one wykorzystywane do następujących celów:

2.1 Sklep internetowy – do zawarcia i realizacji umowy kupna, przetwarzanie płatności, dostawa produktu, w razie potrzeby wykonanie pozostałych czynności związanych z realizacją umowy kupna (jak np. obowiązki w zakresie reklamacji oraz inne związane z przepisami prawnymi w zakresie ochrony konsumenta), zawartej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego pomiędzy administratorem a kupującym. W celu realizacji zamówienia dostarczyłeś nam następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Adres e-mail oraz numer telefonu wykorzystywane są jako środek komunikacji.

Na Twój adres e-mail wysyłamy potwierdzenie zamówienia, masz również możliwość śledzenia jego stanu.

Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o podstawę prawną (art. 6 /1/b RODO i USTAWY). Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych (kupujący) lub w celu wykonania czynności poprzedzającej zawarcie umowy na podstawie wniosku podmiotu danych (kupującego) (punkt 2.1), chodzi więc o warunek umowy.

2.2 Marketing – w celach marketingowych, jeżeli udzieliłeś administratorowi zgody poprzez zapisanie się do odbioru newslettera. Przez cele marketingowe rozumie się promocję sprzedaży, oferty marketingowe, newsletter, informacje na temat produktów oraz nowości. Jeżeli klient nie chce otrzymywać takich ofert, ma możliwość łatwej rezygnacji bezpośrednio na swoim koncie lub klikając w link znajdujący się na końcu e-maila informacyjnego.

Administrator przetwarza dane na podstawie zgody podmiotu danych (art. 6/1/a RODO i USTAWY).3. Rejestracja

Kupujący ma możliwość rejestracji na stronie lub dokonywania zakupów bez rejestracji.

Jeżeli zdecydujesz się dokonywać zakupów jako zarejestrowany użytkownik, Twoje dane będziemy przetwarzać w następujący sposób:

Twoje konto chronione jest hasłem. Logując się na swoje konto, uzyskasz informacje dotyczące Twoich zamówień, będziesz miał możliwość edycji swoich danych oraz ustawień odnośnie otrzymywania newslettera. Należy chronić swoje hasło, administrator nie ponosi odpowiedzialności za jego nadużycie.

Rejestrując się, wyrażasz zgodę, na to, aby Twoje działania wykonywane na niniejszej stronie były przypisywane do Twojego konta klienta w celu umożliwienia nam przedstawienia Ci spersonalizowanych treści (np. specjalne promocje oraz informacje).

Jeżeli jednak zmienisz zdanie i nie będziesz już chciał być zarejestrowany, możesz usunąć swoje konto. Zakupów w naszym sklepie możesz dokonywać w każdej chwili również jako niezarejestrowany użytkownik, czyli gość.4. OSOBY TRZECIE

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom trzecim. Podczas przetwarzania zamówienia i realizacji umowy kupna dane są udostępniane również osobom trzecim, takim jak przewoźnicy, kurierzy, banki i tym podobne. Dane kupującego przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji umowy oraz przez czas konieczny, o którym mowa w punkcie 6 „Okres przetwarzania”.5. OSOBY PONIŻEJ 16. ROKU ŻYCIA

W odniesieniu do oferowania usług społeczeństwa informacyjnego przetwarzanie danych przez administratora na podstawie zgody podmiotu danych jest zgodne z prawem, jeżeli podmiotem danych jest osoba, która ukończyła 16 lat. Sklep ten nie jest bezpośrednio przeznaczony dla osób w wieku młodszym niż 16 lat.

Administrator nie przetwarza danych osób, które nie ukończyły 16. roku życia. Podczas każdej rejestracji/logowania, administrator wymaga od kupującego uczciwego oświadczenia. Sklep nie jest przeznaczony do dokonywania zakupów przez osoby, które nie ukończyły 16. roku życia.6. OKRES PRZETWARZANIA

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych od dnia jej udzielenia na mocy niniejszych warunków przez okres 10 lat przy spełnieniu celu realizacji umowy opisanego w punkcie 2.1.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych od dnia jej udzielenia na mocy niniejszych warunków przez okres 3 lat przy spełnieniu celu czynności marketingowych opisanych w punkcie 2.2.7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie przewiduje przekazywania danych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym łącznie z identyfikacją państwa lub organizacji międzynarodowej.8. ZAUTOMATYZOWANE PROFILOWANIE

Administrator przetwarza dane w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 4 administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach w tym profilowania.

Dla podstawowego gromadzenia danych statystycznych np. przy wykorzystaniu kodu śledzenia Google Analytics zgoda nie jest wymagana.9. ADRES IP

To ciąg cyfr jednoznacznie identyfikujący urządzenia w sieci komputerowej.

Adres IP z punktu widzenia ochrony danych osobowych można uznać za informację dotyczącą osoby możliwej do zidentyfikowania.

Adres IP zostaje uznany za dane osobowe, jeśli:

 • adres IP stanowi dane osobowe, jeżeli dostawca usług internetowych przetwarza go razem z inną formą identyfikacji (imię, adres e-mail…).
 • statyczne adresy IP wykorzystywane przez osoby fizyczne należy traktować jako dane osobowe.
 • dynamiczny adres IP uznany zostaje za dane osobowe w przypadku, gdy dostawca usług online razem z dynamicznym numerem IP przetwarza również inne identyfikatory uznawane za dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.).

W przypadku przechowywania adresu IP na stronie internetowej (np. system zarządzania treścią WordPress przy komentarzach) konieczny jest wybór odpowiedniego celu przetwarzania lub zastosowanie pseudonimizacji.10. BEZPIECZNY TRANSFER DANYCH

Twoje dane osobowe są bezpiecznie transferowane dzięki szyfrowaniu. Szyfrowanie SSL (Secure Socket Layer) jest najczęściej wykorzystywanym do bezpiecznej komunikacji z serwerami internetowymi. Dane osobowe w naszych systemach oraz strona internetowa zabezpieczone są odpowiednimi technicznymi oraz organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa przeciwko utracie, zniszczeniu, zmianie oraz dalszemu rozpowszechnianiu danych przez nieuprawnione osoby.

Jeżeli jesteś zarejestrowany na naszej stronie, dostęp do Twojego konta masz tylko Ty, dlatego też zadbaj o poufność swoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie lub nadużycie hasła.11. PRAWA PODMIOTU DANYCH (kupującego)

Kupującemu przysługują następujące prawa wynikające z RODO (I.) prawo do poprawek, (II.) prawo do usunięcia, (III.) prawo do przeniesienia danych, (IV.) prawo do wniesienia sprzeciwu, (V.) prawo do wycofania zgody, (VI.) prawo dostępu do informacji.I. Prawo do zmiany.

Kupującemu przysługuje prawo do niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych dotyczących jego osoby przez administratora oraz uzupełnienia niekompletnych danych.II. Prawo do usunięcia.

Kupującemu przysługuje prawo do niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych przez administratora. Administrator zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wskazane dane, jeżeli spełniony został któryś z poniższych warunków:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane,
 • podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie danych w co najmniej jednym konkretnym celu lub podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie danych w przynajmniej jednym konkretnym celu, zgoda jest nieważna, jeśli jej udzielenie wyklucza szczegółowy przepis,
 • podmiot danych wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują żadne uzasadnione podstawy do ich przetwarzania lub podmiot danych wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w związku z marketingiem bezpośrednim w tym profilowaniem,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • podstawą do usunięcia jest wypełnienie obowiązku zgodnie z tą ustawą, szczegółowym przepisem lub umową międzynarodową, na mocy której Republika Słowacka jest do tego zobowiązana, lub
 • dane zostały uzyskane na skutek oferowania usług społeczeństwa informacyjnego, a podmiot danych nie ukończył 16. roku życia.

Jeżeli administrator udostępnił dane i jest zobowiązany do ich usunięcia, ma jednocześnie obowiązek podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa łącznie z technicznymi środkami bezpieczeństwa uwzględniając dostępną technologię oraz koszty konieczne do ich zastosowania, w celu poinformowania pozostałych administratorów przetwarzających dane podmiotu danych o jego wniosku, aby administratorzy ci usunęli odniesienia do jego danych, jak również ich kopie oraz odpisy.III. Prawo do przeniesienia danych.

Kupującemu przysługuje prawo do uzyskania danych go dotyczących, które zostały udzielone administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i dostosowanym do odczytu komputerowego formacie oraz prawo do przeniesienia tych danych do kolejnego administratora – sprzedawcy, jeżeli jest to technicznie możliwe oraz jeżeli:

- dane przetwarzane są na podstawie zgody podmiotu danych, na podstawie umowy oraz na podstawie zgody podmiotu danych, która jest nieważna, jeżeli jej udzielenie wyklucza szczegółowy przepis,

- przetwarzanie danych dokonywane jest za pośrednictwem środków zautomatyzowanych.IV. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych w celach marketingu bezpośredniego w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, administrator zobowiązany jest wyraźnie poinformować podmiot danych o jego prawach najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji, przy czym informacja dotycząca tego prawa musi zostać przedstawiona w sposób jasny i oddzielony od jakichkolwiek innych informacji. Kupujący może swoje prawo do wniesienia sprzeciwu realizować za pośrednictwem środków zautomatyzowanych z użyciem specyfikacji technicznej.V. Wycofanie zgody.

Kupującemu przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu nazgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; przed udzieleniem zgody kupujący musi zostać o tym fakcie poinformowany. Kupujący może wycofać zgodę w ten sam sposób, w jaki jej udzielił.VI. Prawo dostępu do informacji.

Kupującemu przysługuje prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia o tym, czy przetwarzane są dane go dotyczące. Jeżeli administrator przetwarza takie dane, kupującemu przysługuje prawo do uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji na temat:

 • celu przetwarzania danych,
 • kategorii przetwarzanych danych – w naszym przypadku są to standardowe dane osobowe, administrator nie przetwarza żadnej szczególnej kategorii danych,
 • identyfikacji odbiorcy lub kategorii odbiorcy, któremu zostały lub mają zostać udostępnione dane, zwłaszcza na temat odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, jeżeli jest to możliwe,
 • okresu przechowywania danych; jeżeli nie jest to możliwe, informacji na temat kryteriów jego określenia,
 • prawa do żądania od administratora poprawienia danych dotyczących kupującego, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, lub na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawa do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania,
 • źródła danych, jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od kupującego,
 • istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach w tym profilowania, w takich sytuacjach administrator udziela kupującemu przede wszystkim informacji dotyczących zastosowanego sposobu postępowania oraz znaczenia i przewidywanych skutków takiego przetwarzania danych dla kupującego.

Administrator na podstawie takiego wniosku zobowiązany jest udzielić informacji w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku. Administratorowi przysługuje prawo do przedłużenia tego okresu o kolejne 60 dni, w takim przypadku zostaniesz poinformowany o odroczeniu.

Za powtórne udzielenie danych, którego zażąda kupujący, administrator ma prawo naliczyć stosowną opłatę odpowiadającą kosztom administracyjnym. Administrator zobowiązany jest udostępnić dane kupującego w sposób, w jaki wniosek kupującego został złożony lub zgodnie z jego wnioskiem.

Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kupującego w celu potwierdzenia, że chodzi o wskazanego kupującego. Weryfikacja polega na udzieleniu dodatkowych informacji, np. za pośrednictwem pytań kontrolnych. Weryfikacja jest istotna ze względu na udzielenie informacji o danych osobowych przetwarzanych przez administratora.VII. Prawo do złożenia przez kupującego wniosku o wszczęcie postępowania.

Kupującemu, na mocy § 100 Ustawy, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania, jeżeli jego prawa zostały naruszone, wniosek musi zawierać informację o tym, kto go składa, przeciwko komu jest skierowany oraz jaki jest jego przedmiot z zaznaczeniem praw, które miały być naruszone podczas przetwarzania danych osobowych wraz z dowodami.

Wzór wniosku zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu do spraw ochrony danych osobowych, Hraničná 12, 820 02 Bratysława - Słowacja. Urząd rozważy wniosek w terminie do 30 dni, wyda decyzję w terminie do 90 dni lub może odpowiednio wydłużyć ten okres.12 MASZ PYTANIA ?

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się z nami skontaktować, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Dane kontaktowe administratora:

TopDizajn s.r.o.

Karpatské námestie 10

831 06 Bratysława - Słowacja

Org: 47 876 051

E-mail: info@topdizajn.sk13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze informacje wchodzą w życie z dniem 24.05.2018 r. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w przypadku zmiany przetwarzania danych osobowych w firmie lub w przypadku zmiany przepisów prawnych.